Ri[t]mes

Escrit el 29/11/2022

Posa música al teu poema preferit de Maria-Mercè Marçal. Descarrega't les bases

El concurs Ri[t]mes neix amb l’objectiu de promoure la literatura i la música del territori i consisteix a musicar un poema d’un poeta o d’una poetessa en concret en cada edició.

En l’edició de 2023 el concurs vol homenatjar la poetessa Maria-Mercè Marçal.

1. Per a concursar cal fer arribar a la Biblioteca Comarcal Jaume Vila, per correu electrònic a l’adreça ritmes@bibliotecamollerussa.cat, abans del 15 de gener de 2023, el següent:

• Una gravació en acústic d’un poema musicat de Maria-Mercè Marçal en format mp3 sense cap identificació dels participants.

• Un document amb les dades personals dels músics participants (noms i cognoms, NIF, data de naixement, adreça completa, telèfon, correu electrònic i un breu currículum o presentació) i amb la lletra del poema musicat.

2. Només s’acceptaran cançons en la llengua original del poema. No s’acceptaran traduccions o adaptacions a altres llengües.

3. Els participants podran concursar en solitari o en grup de tres components com a màxim.

4. La participació al concurs és lliure i gratuïta.

5. Els participants menors de setze anys hauran d’estar representats pels titulars de la pàtria potestat o tutors.

6. El jurat del concurs estarà format per un màxim de cinc persones, representants de l’Ajuntament de Mollerussa i de l’àmbit literari i/o musical, que escollirà un màxim de cinc premiats. La seva composició es farà pública a través dels mitjans habituals de divulgació de les activitats i de les xarxes socials de l’Ajuntament de Mollerussa. La decisió del jurat no serà susceptible de reclamació.

7. El concurs es podrà declarar desert si es considera que les obres no reuneixen els requisits de qualitat per ser premiades.

8. Es premiaran fins a cinc obres amb:

• Un cap de setmana durant el qual es gravarà un reportatge fotogràfic i audiovisual per a ús dels premiats i per a futures accions promocionals del concurs per part de l’Ajuntament de Mollerussa. Els participants es comprometen a autoritzar la difusió de les gravacions i imatges a l’Ajuntament de Mollerussa i a la Biblioteca Comarcal Jaume Vila. La gravació tindrà lloc els dies que determini l’Ajuntament de Mollerussa.

• La participació en un concert que tindrà lloc el 22 d’abril de 2023 a partir de les 20 h a Mollerussa. Cada finalista disposarà de 15 minuts en directe per donar-se a conèixer i caldrà que toquin en directe la cançó premiada. L’actuació serà remunerada amb 200 € a cada grup premiat.

• L’edició d’un disc col·lectiu amb les cançons premiades que es publicarà a les principals plataformes de reproducció musical.

9. Els participants assumeixen l’autoria i originalitat de les seves obres. La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores.

10. Els premiats es comprometen a aportar una fotografia de qualitat, una breu biografia artística i la identitat de les xarxes socials i autoritzen a la Biblioteca Comarcal Jaume Vila i a l’Ajuntament de Mollerussa l’ús del seu nom, biografia i imatge (obra sonora, audiovisual i fotografies) en el material promocional i divulgatiu del concurs, en qualsevol mitja de comunicació, inclòs internet, xarxes socials i plataformes sempre que aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels autors i les autores que hi han participat i/o a la promoció de l’art i la cultura. Aquesta autorització es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l’àmbit territorial mundial.

11. Els participants eximeixen a l’entitat convocant d’aquest premi de qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que facin de les obres terceres persones.

12. En cas que el desenvolupament normal del concurs es vegi alterat per restriccions imposades per emergència o alguna altra causa de força major, el certamen es programarà en dates alternatives.

13. L’Ajuntament de Mollerussa podrà adoptar totes aquelles decisions que afavoreixin la bona marxa del concurs, fins i tot en qüestions no previstes explícitament en aquestes bases.

14. La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases i el seu compliment. Les obres presentades que no compleixin amb aquestes bases no seran admeses a concurs. Per tot allò no contemplat en aquestes bases s’aplicarà la legislació vigent.